Får dere mest mulig ut av SkatteFUNN-søknaden?

Mange norske bedrifter velger å søke om SkatteFUNN selv, uten bruk av eksterne rådgivere. Det står dere selvsagt helt fritt til. Men – sjansen er stor for at dere da går glipp av potensielt store summer.

 

En søknad er ikke nødvendigvis god, selv om den er godkjent, for å si det enkelt. Selv om dere får søknaden godkjent, er sjansene svært store for at det fremdeles finnes uforløst potensiale i bedriften. Dette potensialet er vi eksperter på å avdekke.

Hvordan kan Enlight bidra

Enlight kan bidra på mange nivåer, men aller best er vi som rådgivere, gjerne så tidlig som mulig. I en workshop med ledelsen i bedriften kan vi synliggjøre hvor i bedriften, rutinene og hverdagen de potensielle fradragene finnes. Ut fra dette strukturerer vi SkatteFUNN-prosjektet og utformer søknaden med nødvendig dokumentasjon. I etterkant av godkjenningen følger vi opp med rådgivning for å sikre at dere identifiserer alle kostnader og får støtten dere har rett på, allokerer kostnadene riktig på tvers av prosjekter og utfører pålagt rapportering i henhold til satte tidsfrister. For dere betyr dette at dere har en partner som tar seg av hele prosessen. Samtidig gir oppfølgingen dere en mulighet til å følge med på hvor mye dere til enhver tid vil kunne få i SkatteFUNN, og planlegge økonomi og investeringer i utvikling og ansatte ut fra dette.

Et eksempel på den direkte verdiskapingen vi kan bidra med, er en kunde som i løpet av en gjennomgang med oss, fikk avdekket vesentlige ekstra relevante kostnader. Resultatet ble at kunden vil få nærmere 200 000 ekstra utbetalt.

Tett oppfølgning av prosjektet for å maksimere støtten

Fortløpende kostnadsallokering og god kontroll og gode rutiner for intern timeføring er nøkkelen for å ivareta rapporteringskrav og ikke minst sikre støtten dere har krav på. Når Enlight går inn og setter timeføringsrutiner i system og bevisstgjør hele virksomheten på skillet mellom ordinær drift og FoU, sikrer vi sammen at fradragsberettigede kostnader inngår i prosjektregnskapet som danner grunnlaget for SkatteFUNN.

Flere bedrifter har ulike innovasjonsprosjekter som løper parallelt, og det kan være utfordrende og ikke minst tidkrevende å håndtere SkatteFUNN på en gunstig og effektiv måte. Her vil Enlight, med en holistisk forståelse og nøkkelkompetanse, raskt kunne skape stor verdi ved å strukturere utviklingsaktivitetene i et hensiktsmessig format som optimerer hele prosessen – fra søknad til utbetaling/skattefradrag. Bedriften vil dermed frigjøre ressurser til å kunne rette fokus på direkte verdiskapende aktiviteter, og la Enlight ta seg av SkatteFUNN-prosessen.

Det er også viktig å ha kontroll på kostnadsallokering opp mot andre prosjekter som har en form for støtte, slik at en oppnår maksimal støtte samtidig som en unngår ulovlig dobbeltføring av kostnader. Enlight håndterer ofte flere parallelle prosjekter, for eksempel håndterte vi 6 ulike prosjekter for en av våre kunder i 2020. Dette inkluderte SkatteFUNN, Innovasjon Norge og flere andre støtteordninger med tilhørende behov for rapportering, kostnadsallokering og 6 ulike prosjektregnskap som skulle stemme overens.

Få mest mulig ut av SkatteFUNN

 
Søk så tidlig som mulig

Som mange vet, er fristen 1. september for å søke SkatteFUNN. Dermed er det kanskje fristende å vente til etter fellesferien, kanskje et stykke ut i august, før man for alvor begynner å tenke på søknaden. Det er en dårlig idé. For det første vil behandlingstiden sannsynligvis bli mye lengre enn nødvendig, fordi Norges forskningsråd, som behandler søknaden din sammen med Skatteetaten, har svært mange søknader på pulten når høsten kommer. Det betyr også at beslutninger du kan ta på bakgrunn av at du har fått godkjent støtte, må utsettes eller tas på et annet beslutningsgrunnlag med høyere risiko. Eksempelvis ser vi at satsning på et utviklingsløp, ansettelser og investeringer kan påvirkes av hvorvidt et prosjekt blir godkjent eller ikke, og da er det verdifullt å vite det så tidlig som mulig.

For det andre finnes det alltid en risiko for at søknaden av en eller annen grunn bli avslått. Har du søkt tidlig på året, la oss si før fellesferien, vil du da rekke å søke på ny, kanskje både en og to ganger, hvis du har behov for det. Tidlige søkere vil også kunne oppleve å få svar på søknaden etter kun en dag eller to, noe som selvsagt gjør planleggingen mye enklere enn om du må vente i mange måneder.

Fakta om SkatteFUNN
 
  • SkatteFUNN er en offentlig skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet.
  • Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.
  • Det potensielle skattefradraget er 19 % av fradragsgrunnlaget, med en øvre grense på 25 millioner innrapporterte kroner. Dette gir en maksimal årlig støtte på 4,75 millioner kroner.
  • For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig i Norge, men det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som er i skatteposisjon, får støtten fratrukket i skatteoppgjøret. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt når skatteoppgjøret tilfaller.

Les mer på skattefunn.no

Daglig drift eller fradragsberettiget innovasjon?

La oss for eksempel si at bedriften du leder, startet som en klassisk oppstartsbedrift, med få ansatte og stor grad av innovasjon. Så vokser dere, blir flere folk, trenger større lokaler og får større leieutgifter. Leieutgifter er jo daglig, drift, tenker mange, og avskriver det som et potensielt SkatteFUNN-fradrag. Men dersom dere fortsatt er i en fase hvor gjerne 80 % av det dere driver med, defineres som forskning og utvikling, vil også hele eller deler av denne økte leiekostnaden kunne defineres som kostnad i forbindelse med innovasjon. Dette er bare ett av flere eksempler på vesentlige kostnader som kan være vanskelige å identifisere og knytte til skattefunnprosjektet når du ikke jobber med det til daglig.

SkatteFUNN, med sine krav til forståelse for støtteregler, støttede prosjektaktiviteter og identifisering av de påløpte kostnadene, er på mange måter et eget fag. Vi i Enlight jobber med dette til daglig og er derfor eksperter på feltet. Svært mange regnskapsførere og revisorer mangler imidlertid denne spisskompetansen, og dialogen med dem er derfor en svært viktig og verdiskapende del av vårt bidrag.

Ønsker du å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere å få mest mulig ut av SkatteFUNN?

Book et møte med oss i kalenderen under